top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Annikaisen Tmi henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.5.2018. Viimeisin muutos 8.11.2018.

 

Rekisterinpitäjä

Annikainen Tmi (1318265-9)

Mari Vataa

Katajaisentie 8

21500 Piikkiö

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mari Vataa

044 017 7078

 

Rekisterin nimi

Annikaisen Tmi asiakasrekisteri

Annikaisen Tmi laskutusrekisteri

 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerään henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

 

Kerään tietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus

 

En käytä tietoja automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • etunimi, sukunimi

  • postiosoite

  • sähköpostiosoite

  • puhelinnumero

  • tilaus- ja laskutustiedot

 

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitän asiaankuuluvalla tavalla. Säilytän henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.

Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja niihin on pääsy vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on lain mukaan oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa ja pyytää tarvittaessa korjaamaan, poistamaan tai täydentämään henkilötietojaan.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa suoramarkkinointiin milloin tahansa.

 

Käyttääkseen yllä lueteltuja rekisteröidyn oikeuksia asiakasta pyydetään ystävällisesti ottamaan yhteyttä kirjallisesti rekisterinpitäjään.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle.

bottom of page